/تازه‌های نشر/
رمز و مثال اعلی

خبرگزاری فارس: کتاب «رمز و مثال علی؛ تحقیقی در معنای وجود» نوشته مارتین لینگز با ترجمه فاطمه صانعی توسط انتشارات حکمت منتشر شد.

خبرگزاری فارس: رمز و مثال اعلی

کتاب «رمز و مثال علی؛ تحقیقی در معنای وجود» نوشته مارتین لینگز با ترجمه فاطمه صانعی توسط انتشارات حکمت منتشر شد.

این کتاب در 12 فصل نوشته شده است.

حقیقت رمزی چیست؟ مرز قاطع ، حقیقت رمزی ازواج، حقیقت رمزی سه‌گان رنگ‌های اصلی، مثل اعلای تکریم عبادی، زبان خدایان، حقیقت رمزی آب در قرآن، حقیقت رمزی نیرها، هفت گناه کبیره در پرتو حقیقت رمزی عدد، حقیقت رمزی مسجد و کلیسای جامع‌، حقیقت رمزی حس ذوق و حقیقت رمزی درخت در تذهیب قرآن عنوان فصل‌ها هستند.

در مقدمه کتاب آمده است:

در آثار مارتین لینگز(1909-2005) برجسته‌ترین سنت‌گرای انگلیسی، همچون آثار دیگر سنت‌گرایان، دین، مابعدالطبیعه و عرفان، هنر و نقد تجدد رشته‌هایی در هم تنیده‌اند. در عین حال، ویژگی شاخص عمده آثار وی توجه خاص به هنر سالامی به ویژه خوشنویسی و تذهیب و تمرکز بیشتر بر عرفان اسلامی است. این مضامین در هم تنیده در اثر حاضر نیز به روشنی نمایان‌اند.

موضوع این کتاب، یعنی رمز و مثال اعلی، از سویی مبتنی بر اصل مهم سلسله مراتب وجود در نگرش مابعدالطبیعی و عرفانی است و از سوی دیگر عنصری اساسی در هنر و ادبیات سنتی به شمار می‌آید. در نگرش مابعدالطبیعی و عرفانی نه تنها هرچه در پیرامون انسان است رمزی از یک مثال اعلی است، بلکه هر انسانی خود رمزی از مثال اعلای خویشتن است و بنابراین می‌تواند در سفری معنوی از رمزهای اعیان پیرامون خود به مثل اعلای آنها و از این طریق به مثال اعلای خود واصل شود. اهمیت پرداختن به چنین موضوعی، همان طور که مارتین لینگز خود می‌گوید، از اینجاست که پرسش از حقیقت رمزی اگر عمیق فهمیده شود زندگی انسان را دگرگون می‌سازد.

انتشارات حکمت این کتاب را در 168 صفحه منتشر کرده است